Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện gói thầu: Tập huấn, triển khai thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ mã định danh DOI của Tạp chí Quản lý nhà nước

IMG_8875 IMG_8876

Comments are closed.