Thư cảm ơn của Học viện Hành chính Quốc gia gửi tới đại biểu các cơ quan, ban, ngành Trung ương và Địa phương

scan0031

Comments are closed.