Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính thời điểm trước và sau ngày 01/8/2021

(napa.vn) – Kể từ ngày 01/8/2021, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành hành chính sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV, ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ.

7b9acfd5fe2f8ab49a6969cc389b3501-Tieu-chuan-trinh-do-cong-chuc-chuyen-nganh-hanh-chinh_infographic - Copy

Như Ngọc

Comments are closed.