Triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng năm 2021 tại Học viện Hành chính Quốc gia theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

(napa.vn) – Sáng 22/02/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng năm 2021 tại Học viện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng, lãnh đạo các Phân viện, lãnh đạo và viên chức, người lao động các phòng có chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động bồi dưỡng.

1PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc buổi họp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, cuộc họp được tổ chức nhằm thống nhất các nội dung, phương thức, cơ chế, cách thức triển khai các khóa bồi dưỡng năm 2021 tại Học viện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ trên cơ sở thực tiễn tình hình hiện tại.

Trong thời gian qua, Giám đốc Học viện đã ban hành nhiều văn bản nhằm kiện toàn thể chế, quy trình, quy chế tổ chức các lớp bồi dưỡng của Học viện: Quyết định số 4494/QĐ-HCQG ngày 30/12/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý bồi dưỡng; Quyết định số 499/QĐ-HCQG ngày 05/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Công văn số 163/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021; Công văn số 165/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng kỹ năng hành chính năm 2021.

Tại cuộc họp, lãnh đạo, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và các phân viện đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở các vấn đề còn chưa rõ, còn vướng mắc trong quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp vụ, sở, huyện, cấp thứ trưởng và các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức lớp.

2TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS. Lương Thanh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các khóa bồi dưỡng theo Nghị định 101 tại Học viện trong năm 2021 và trong thời gian tiếp theo, đồng thời giao công việc cụ thể như sau:

I. Giao Ban Quản lý bồi dưỡng chủ trì tham mưu việc tiếp tục rà soát thể chế, quy trình, quy chế quản trị nội bộ liên quan đến công tác bồi dưỡng của Học viện. Trong đó:

  1. Ban Quản lý bồi dưỡng chủ trì, phối hợp với các phân viện và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện quy chế học tập của các lớp bồi dưỡng; quản lý học viên các lớp trực tuyến (làm rõ mối quan hệ giữa Ban Quản lý bồi dưỡng với các phân viện trong quá trình quản lý các lớp bồi dưỡng);
  2. Ban Quản lý bồi dưỡng tham mưu kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng theo Nghị định 101 nói riêng đối với các phân viện và Viện Nghiên cứu khoa học hành chính;
  3. Ban Quản lý bồi dưỡng hướng dẫn biểu mẫu về thủ tục, thời gian, thời hạn giải quyết các công việc liên quan đến quản lý các lớp bồi dưỡng;
  4. Ban Quản lý bồi dưỡng chủ trì, tham mưu, đề xuất xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thay thế việc đi thực tế của học viên các lớp bồi dưỡng bằng hình thức khác phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh;
  5. Ban Quản lý bồi dưỡng có tham mưu, hướng dẫn cụ thể Điều 15, Quyết định số 4494/QĐ-HCQG ngày 30/12/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

II. Giao Ban Quản lý bồi dưỡng chủ trì, phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin – Văn phòng Học viện và với các phân viện để ban hành kế hoạch số hóa hoạt động quản lý bồi dưỡng; đồng thời phối hợp với các phân viện tổng hợp nhu cầu tài khoản Voffice của các chuyên viên để trình Giám đốc Học viện quyết định.

III. Giao Ban Quản lý bồi dưỡng rà soát tất cả các thông báo chiêu sinh của năm 2021 và nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thông báo nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính thống nhất về thông tin, công khai, minh bạch về thông tin, tránh hiểu lầm đối với các đơn vị ngoài Học viện và ngay trong chính Học viện.

IV. Đối với các phân viện: Tiếp tục phổ biến, quán triệt quy trình, quy chế bồi dưỡng đối với các đồng chí đảm nhiệm công tác bồi dưỡng; Các phân viện cùng với Ban Quản lý bồi dưỡng đẩy mạnh truyền thông kế hoạch bồi dưỡng của Học viện và của các phân viện trong năm 2021; Lãnh đạo các phân viện quan tâm chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác đào tạo nói chung và công tác bồi dưỡng nói riêng; Lưu ý quản lý và lưu trữ hồi sơ theo đúng quy định.

Đối với các lớp từ ngân sách, Ban Quản lý bồi dưỡng chủ động phối hợp với các phân viện xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí, văn phòng phẩm cho hợp lý.

PGS.TS. Lương Thanh Cường quán triệt đến các đơn vị, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh thì phản hồi ngay đến Giám đốc Học viện để Giám đốc có chỉ đạo, đảm bảo công tác bồi dưỡng diễn ra được suôn sẻ; đồng thời PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị Ban Quản lý bồi dưỡng và các phân viện chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng sao cho phù hợp với điều kiện dịch bệnh trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

3

4

5

6

7

8

Như Ngọc

Comments are closed.