Văn bản số 94/HD-CĐHCQG ngày 23/11/2020 về việc tổng kết đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua Công đoàn – Nữ công, đề nghị khen thưởng năm 2020

Toàn văn văn bản tại đây: 2020-HD tong ket khen thuong Cong doan

Comments are closed.