Đalasen Sunthon – Phát triển chính phủ điện tử ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả: Đalasen Sunthon
Tên Đề tài:  Phát triển chính phủ điện tử ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Bế Trung Anh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OFB0LTRxbnBiVUE/view?ths=true

Comments are closed.