Nguyễn Thị Bích Lệ – Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Tác giả:   Nguyễn Thị Bích Lệ
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Quang Hồng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8eEhWTDhSOW5lV2M/view?usp=sharing

Comments are closed.