Bùi Thanh Hùng_Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả:   Bùi Thanh Hùng
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho
sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Trần Thị Diệu Oanh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8ajBNUUs0Z0NXUnM/view?ths=true

Comments are closed.