scan0006

NỘI QUY, QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO HỌC

QUY CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ: – Quy chế đào tạo thạc sĩ (kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT) – Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đ...