THÔNG BÁO THI B1

https://drive.google.com/drive/folders/1_1NX3m_RazXjY_g-tku3jpB06Cwn8mUd?usp=sharing