Thông tin luận án của NCS Đậu Thế Tụng

Luận án Đậu Thế Tụng TÓM TẮT ĐIỂM MỚI (TIẾNG VIỆT) TÓM TẮT ĐIỂM MỚI (TIẾNG ANH) TÓM TẮT LUẬN ÁN (TIẾNG ANH) TÓM TẮT LUẬN ÁN (TIẾNG VIỆT)