Chu Văn Khánh_Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Ủy Ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tác giả:   Chu Văn Khánh
Tên Đề tài:  Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường
tại Ủy Ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8LU1rMnczQ1hUaHM/view?ths=true

 

Comments are closed.