Đặng Thị Trang – Chế định quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam

Tác giả: Đặng Thị Trang
Tên Đề tài:  Chế định quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Hoàng Hùng Hải
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn:https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8a290RnVRR2Z2dU0/view?usp=sharing

Comments are closed.