Đặng Thị Xuân Lệnh_Chất lượng thanh tra viên ở tỉnh Quảng Nam

Tác giả:  Đặng Thị Xuân Lệnh
Tên Đề tài:  Chất lượng thanh tra viên ở tỉnh Quảng Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Lê Tiến Hào
Năm bảo vệ:  Thừa Thiên Huế_2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxv7LdLwNnpsS0szQWpad2ozVEE

Comments are closed.