Đào Xuân Cường_Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình- từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang

Tác giả:  Đào Xuân Cường
Tên Đề tài:  Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình-
từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS Lê Thị Hương
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8X3JrbFpsNnZXZzQ/view?ths=true

Comments are closed.