Đậu Thanh Hải – Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Tiến Lợi

Tác giả: Đậu Thanh Hải
Tên Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Tiến Lợi
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Hiển
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RUdwdjJuV3o3SGM/view?usp=sharing

Comments are closed.