Đinh Thị Hoàng Yến_Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội

Tác giả:   Đinh Thị Hoàng Yến
Tên Đề tài:  Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án
 thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
của thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Vũ Đăng Minh
Năm bảo vệ:  2016

https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RzZUb2UxMEZ0Sm8/view?ths=true

Comments are closed.