Đinh Thị Thùy Liên_Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả:   Đinh Thị Thùy Liên
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Vũ Trọng Hách
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIMHk3Zl94QVhKaU0/view?ths=true

Comments are closed.