Đoàn Thu Trang – Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tác giả:   Đoàn Thu Trang
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội

Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS Trần Thị Cúc
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Tk80UVV0eGh0YjQ/view?usp=sharing

Comments are closed.