Giới thiệu về Ban QLĐT Sau Đại Học

 

THÀNH LẬP:

Tiền thân là Khoa Sau đại học được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 660/HCQG-TCCB của Giám đốc Học viện, ngày 11 tháng 04 năm 2018 Giám đốc học viện ra QĐ số 1188 quy định chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Khoa Sau đại học thành Ban Quản lý đào tạo Sau đại học ( Department of Graduate Training Management)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Ban Quản lý đào tạo Sau đại học là đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện quản lý đào tạo trình độ sau đại học của Học viện.

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ sau đại học trình Giám đốc Học viện quyết định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ sau đại học sau khi được Giám đốc Học viện phê duyệt.
 2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ sau đại học trình Giám đốc Học viện quyết định:giúp giám đốc Học viện thống nhất quản lý và hướng dẫn, kiểm tra việc
  thực hiện quy định về đào tạo sau đại học tại các Phân viện thuộc Học viện.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo sau đại học mới theo quy định.

 

 1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong xây dựng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, tài liệu phục vụ
  đào tạo sau đại học.

5.Tổng hợp đề xuất của các đơn vị liên quan về danh sách các nhà
khoa học trong và ngoài Học viện tham gia đào tạo trình độ sau đại học trình Giám đốc Học viện quyết định.

 1. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo
  sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước; tham gia tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo sau đại học với nước ngoài theo quy định.
 2. Tổ chức và quản lý việc thực hiện chương trình bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và chương trình bổ sung kiến thức cho nghiên cứu sinh.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ đào tạo sau đại học theo quy định.
 4. Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo sau đại học, quản lý việc học tập, nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh theo Quy chế về đào tạo trình độ sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
 5. Trình Giám đốc Học viện quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển, quyết định công nhận học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ, khen thưởng, kỷ luật đối với học viên và nghiên cứu sinh; quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
 6. Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện thực hiện quản lý kinh phí và các nguồn lực khác trong đào tạo sau đại học theo quy định.

12.Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ
thông tin và công nghệ hiện đại khác vào quản lý đào tạo sau đại học; công bố công khai các thông tin về đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.

 1. Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế của Học viện và các văn bản khác khi được Giám đốc Học viện giao.
 2. Tham gia nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo sau đại học, xây dựng chương trình, đề án thuộc lĩnh vực đào tạo sau đại học khi được Giám đốc
  Học viện giao.
 3. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo sau đại học của Học viện, của Ban theo quy định.
 4. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.
 5. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo sau đại học theo quy định của
  Học viện.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

Chuyên ngành và phương thức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng đa dạng:

Về chuyên ngành đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công từ năm 1996; năm 2003, Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ Quản lý Hành chính công; năm 2008 được giao đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Trong năm 2014, Học viện được giao đào tạo thêm chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Năm 2018 Học viện được  Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án mở mã ngành thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Về phương thức đào tạo: Năm học 2013-2014, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện, Khoa Sau đại học đã xây dựng Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng, giai đoạn 2010 -2020 (Đề án 911). Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quyết định số 6017/QĐ-BGDĐT chính thức giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 cho Học viện, khẳng định vị thế của Học viện trong đào tạo bậc cao chuyên ngành Quản lý công cho giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng.

Hiện nay, Học  viện đang xây dựng Đề án đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng để đa dạng hóa các phương thức đào tạo và đáp ứng nhu cầu đào tạo để phục vụ công việc trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức đang làm việc trong bộ máy nhà nước.

Tử năm 2012 đến nay, Học viện đã và đang đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt của các địa phương thuộc khu vực 3 Tây (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và đào tạo giao với số lượng 348 học viên.

Quy mô và số lượng đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia không ngừng tăng, khẳng định thương hiệu của Học viện trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy nhà nước và hệ thống chỉnh trị.

Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện được quản lý theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện và tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh.

Học viện đã tổ chức và quản lý thành công 2 chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ trong khuôn khổ đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương (chương trình Hành chính công phối hợp với trường hành chính Quebec, Canada và chương trình Quản lý tài chính công phối hợp với Trường Tổng hợp Tampere, Phần Lan).

Ngoài ra, Học viện còn xây dựng, chiêu sinh và tổ chức thực hiện Chương trình cao học Chính sách và Tài chính công liên kết với Trường Tổng hợp Tampere, Phần Lan theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc quản lý đào tạo của các Chương trình được thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa và tuân thủ theo các quy định của Học viện và theo đúng pháp luật.

Hiện nay, Học viện đang gia tăng quan hệ bền chặt với các đối tác truyền thống đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng như ĐH Palemo, Italia; ĐH Speyer, CHLB Đức…

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

– Nhận Bằng khen của Bộ Nội vụ năm 2003.

– Liên tục từ năm 2003 đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến và Đơn vị Lao động xuất sắc.

Comments are closed.