Giới thiệu về Ban QLĐT Sau Đại Học

 

THÀNH LẬP:

Tiền thân là Khoa Sau đại học được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 660/HCQG-TCCB của Giám đốc Học viện, ngày 11 tháng 04 năm 2018 Giám đốc học viện ra QĐ số 1188 quy định chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Khoa Sau đại học thành Ban Quản lý đào tạo Sau đại học ( Department of Graduate Training Management)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp cho cho Giám đốc Học viện thực hiện quản lý đào tạo trình độ sau đại học của Học viện (thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý công; Tài chính – Ngân hàng; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Chính sách công và tiến sĩ Quản lý công), có những nhiệm vụ cơ bản sau:

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học hệ tập trung và không tập trung từ khâu chiêu sinh, tuyển sinh, quản lý lớp học và kết thúc khoá đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ…;

– Xây dựng Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Hành chính trên cơ sở Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tham mưu, đề xuất và giúp Giám đốc Học viện thực hiện liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

Từ năm 2003 đến nay đã mở:

– 16 lớp nghiên cứu sinh với tổng số 445 nghiên cứu sinh;

– 23 khóa cao học chuyên ngành Quản lý công với hơn 14000 học viên;

– 11 khóa cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng với hơn 800 học viên;

– 05 khóa cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính với hơn 700 học viên;

– 04 khóa cao học chuyên ngành Chính sách công với hơn 150 học viên

– 04 Khóa liên kết đào tạo cao học với Trường hành chính Quebec, Canada và Trường Tổng hợp Tampere Phần Lan với hơn 90 học viên.

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

– Nhận Bằng khen của Bộ Nội vụ năm 2003.

– Liên tục từ năm 2003 đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến và Đơn vị Lao động xuất sắc.

Comments are closed.