Hà Thị Bích Thuận – Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện

Tác giả:  Hà Thị Bích Thuận
Tên Đề tài:  Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam
    khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện
Chuyên ngành:  Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Ngọc Hiến
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:  https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NISXcyazVqT19wREE/view?ths=true

 

 

Comments are closed.