Hà Thị Hồng_Quản lý nhà nước về chứng thực của Ủy ban nhân dân phường-từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Tác giả:   Hà Thị Hồng
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về chứng thực của Ủy ban nhân dân phường-
từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Vũ Đức Đán
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIMTBPajN5WERVTWc/view?ths=true

Comments are closed.