Hồ Tấn Tiên – Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả: Hồ Tấn Tiên
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Phạm Đức Chính
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/open?id=0Bxv7LdLwNnpsQS13WUE4eFNyaTA

Comments are closed.