Hoàng Thị Dung – Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh

Tác giả:   Hoàng Thị Dung
Tên Đề tài: Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Thị Vân Hương
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:  https://drive.google.com/a/napa.vn/file/d/0B8trZX0WDtT8OE9vWlU4cEpncDQ/view?usp=sharing

 

Comments are closed.