Hoàng Thị Hương – Thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hà Nội

Tác giả: Hoàng Thị Hương
Tên Đề tài: Thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Cúc
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8bUNHMUlMWmJab1k/view?usp=sharing

Comments are closed.