Hoàng Tiến Tài – Đào tạo, bồi dưỡng chức danh Chủ tịch uỷ ban nhân dân phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tác giả:  Hoàng Tiến Tài
Tên Đề tài:  Đào tạo, bồi dưỡng chức danh Chủ tịch uỷ ban nhân dân phường
             thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:  Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Trần Nghị
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIaG5UUHhOMmNZQUk/view?ths=true

Comments are closed.