Hoàng Văn Tuân – Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tác giả: Hoàng Văn Tuân
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Đặng Thành Lê
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/open?id=0Bxv7LdLwNnpsdW9lekRaUDR5Mk0

Comments are closed.