Hoàng Xuân Thái – Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Tác giả: Hoàng Xuân Thái
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bànhuyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Văn Chức
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Yzd3STVvT1VPWVU/view?usp=sharing

Comments are closed.