Houavang_Yongkouacheuxa_Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh Luang PraBang nước CH DCND Lào hiện nay

Tác giả:   Houavang_Yongkouacheuxa
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh
Luang PraBang nước CH DCND Lào hiện nay
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Đỗ Thị Kim Tiên
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8UUhWQzRHUnVNQUE/view?ths=true

Comments are closed.