Huỳnh Ngọc Hoàng Hải – Vai trò của Viện kiểm soát nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ quyền con người từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Tác giả: Huỳnh Ngọc Hoàng Hải
Tên Đề tài: Vai trò của Viện kiểm soát nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ quyền con người từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Huỳnh Văn Thới
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8TDBUNU54MDItbEk/view?usp=sharing

Comments are closed.