Khamhack Phonkhamsao – Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Brabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:   Khamhack Phonkhamsao
Tên Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án

đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn ngân sách nhà nước

tại huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Brabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Ngô Thúy Quỳnh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Vk0xVUhwVDJHeEU/view?usp=sharing

Comments are closed.