Khamla_Keodavanh_Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tình Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:   Khamla_Keodavanh
Tên Đề tài:  Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tình Xiêng Khoảng,
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luân văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Rzl3WFdnWEJhNTg/view?ths=true

 

Comments are closed.