KhoneSaVanh Phathithack_Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bản tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  KhoneSaVanh Phathithack
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên
địa bản tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Z3RtRXVJOXlZa3M/view?ths=true

Comments are closed.