Lê Nguyễn Hải Quỳnh_Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tác giả:   Lê Nguyễn Hải Quỳnh
Tên Đề tài:  Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Vũ Thị Loan
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OVdoeTBvVTA4Zjg/view?ths=true

Comments are closed.