Lê Phúc Hoàng – Kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tác giả: Lê Phúc Hoàng
Tên Đề tài: Kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

tại kho bạc nhà nước Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Chi Mai
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8VXB4dHBFVFlhREE/view?usp=sharing

Comments are closed.