Lương Quý Thắng_Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông

Tác giả:  Lương Quý Thắng
Tên Đề tài:  Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp
nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Bùi Thị Thanh Thúy
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8bVBpOXBNQjQ2dlU/view?ths=true

Comments are closed.