Lương Thị Thu Huỳnh_Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả:  Lương Thị Thu Huỳnh
Tên Đề tài:  Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông
tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Thị Hà
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8cDI1XzBNR0tweUE/view?ths=true

Comments are closed.