Lưu Thị Thu Hiền – Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Tác giả: Lưu Thị Thu Hiền
Tên Đề tài: Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Trần Thị Diệu Oanh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8VlJPNTAxY0w1VkU/view?usp=sharing

Comments are closed.