Nguyễn Cao Trí – Pháp luật về quản lý bán đấu giá tài sản từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Tác giả:   Nguyễn Cao Trí
Tên Đề tài: Pháp luật về quản lý bán đấu giá tài sản

từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Trần Thị Cúc
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MUttUTc4bi1rV1U/view?usp=sharing

Comments are closed.