Nguyến Tiến Đức_Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Quận Ba Đình, tp Hà Nội

Tác giả:  Nguyễn Tiến Đức
Tên Đề tài:  Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
ở Quận Ba Đình, tp Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Ngọc Thao
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OXJWT1JsVmJ4cDg/view?ths=true

Comments are closed.