Nguyễn Hồng Ngọc_Quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tác giả:   Nguyễn Hồng Ngọc
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch
trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Hoàng Hiển
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIUDctZVZtbUJlSDA/view?ths=true

Comments are closed.