Nguyễn Hữu Thức – Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk

Tác giả: Nguyễn Hữu Thức
Tên Đề tài: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Hải Ninh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8TDBUNU54MDItbEk/view?usp=sharing

Comments are closed.