Nguyễn Quang Đức_Quản lý nhà nước đối với hợp tác công- tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng ngành hàng không

Tác giả:  Nguyễn Quang Đức
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước đối với hợp tác công-
tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng ngành hàng không
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Hoàng Huy
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8dGZidW8wNVhlVEk/view?ths=true

Comments are closed.