Nguyễn Tất Lê Ngân – Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Tác giả: Nguyễn Tất Lê Ngân
Tên Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thị Hà
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8TTNDOUZoempPMk0/view?usp=sharing

Comments are closed.