Nguyễn Thành Bắc – Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tác giả: Nguyễn Thành Bắc
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Vũ Trọng Hách
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8VXA0RWdmQ0pnbWs/view?usp=sharing

Comments are closed.