Nguyễn Thanh Tuấn_Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

Tác giả:  Nguyễn Thanh Tuấn
Tên Đề tài:  Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự  ở Việt Nam hiện nay
Chuyên ngành:  Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Quang Thái
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8YmNPaEZScmNBaHc/view?ths=true

Comments are closed.