Nguyễn Thị Bích Phượng_Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội

Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Phượng
Tên Đề tài:  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Minh Sản
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RGtEUHI2QVRVQ2M/view?ths=true

Comments are closed.