Nguyễn Thị Hạnh_Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Tác giả:  Nguyễn Thị Hạnh
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Lê Thị Hằng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8SVE0RllLQWU2YWs/view?ths=true

Comments are closed.