Nguyễn Thị Hồng Linh_Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Linh
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường
– từ thực tiễn tỉnh Hải Dương
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8YWJIaVJiVy1ZTWs/view?ths=true

Comments are closed.