Nguyễn Thị Hương_Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Tác giả:  Nguyễn Thị Hương
Tên Đề tài:  Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Chuyên ngành:   Luật hiến pháp và Luật hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS Vũ Trọng Hách
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8YTNJcEtSS1I0OWs/view?ths=true

Comments are closed.